Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Meie lasteaed

INFO LASTEVANEMATELE


VABU KOHTI ON LASTEAIARÜHMADES JÄRGMISELT:
Potšemutški, III rühm 
(2-7aastased, rühmas toimub õppetöö ja tegevused nii vene kui ka eesti keeles)
2 vaba kohta;

Krõll, V rühm 
(2-4aastased, osalise keelekümblusega liitrühm): 1 vaba koht.

________________________________________________________________________________________________________


                                              

ÜLDANDMED

Lasteasutuse ametlik nimetus on:

Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Registrikood: 75002910


Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

Lasteaia e-posti aadress: vaikemees@kjlv.ee 

telefonid: +372 33 70 525 (direktor) ja +372 33 44 159 

postiaadress: Noorte 4, 30326 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Koduleht: www.kjvaikemees.ee

Lasteaed on munitsipaalne õppeasutus.
Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. 
https://www.kohtla-jarve.ee/

Lasteaia üle teenistuslikku järelvalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning lasteaia põhimäärusest.
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees töötab 4 rühma:

II rühm, Karapuz (sõimerühm: 1-3aastased);

III rühm, Potšemutški (liitrühm: 2-7aastased) - rühm on liitunud

pilootprojektiga 
"Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega

rühmas"
;

IV rühm, Päikesekiired (liitrühm: 4-7aastased);

V rühm, Krõll (osalise keelekümblusega liitrühm: 2-4aastased).

 
Lasteaia õppekeel: vene ja eesti keel
 
Kohtade arv lasteaias: 68 
 
Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00 - 18.00 

Aastast 2010 on lasteaia ühes rühmas osaline keelekümblus, kus üks õpetaja viib õppe- ja kasvatustegevust läbi eesti keeles ja teine õpetaja vene keeles.
Alates 2015. aasta märtsist rakendab lasteaed õppe-kasvatustegevuses MTÜ Lastekaitse Liidu metoodikat  "Kiusamisest vabaks!". 
Alates 2021.aasta augustist on lasteaed liitunud projektiga: "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"
 ja ühes rühmas toimub õppetöö ja tegevused nii vene kui ka eesti keeles.  

 
LASTEAIA  AJALUGU
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees asub Kohtla-Järve linna Järve osas, kesklinnas, elamurajooni keskel.
 
Lasteaed on ehitatud 1954. a. Tol ajal nimetati lasteaeda Lasteaed nr. 11 ja see kuulus Kohtla-Järve Soojuselektrijaamale.
 
1965.a nimetati lasteaed ümber lasteaiaks nr.  8 "Malõš".
 
1981.a  ehitati lisaruumid: köök, pesula ja muusikasaal. Igal rühmal on eraldi rühmaruumid, kõikide rühmade kasutada on saal.
 
1992.a alates kuulub lasteaed Kohtla-Järve linnale.
 
Alates 1999.a kannab lasteaed nime Väikemees.
 
 
MEIE ERIPÄRA:
lasteaial on hea maine lastevanemate hulgas, sest lasteaia personal teeb väga palju individuaalset tööd iga lapsega; 
personal on pädev ja vastab kvalifikatsioonile;
kogu kollektiivi on ühtne ja tegus;
lasteaed on ehitatud omapärase projekti järgi, on hubane, hooldatud ja soe.
 
 
MISSIOON:
Toetada perekonda tegutsemishimulise, vaimselt ja sotsiaalselt arenenud lapse kasvatamisel
turvalises ja kaasaegses kasvukeskkonnas.
 
 
VISIOON
Väärtustada lapse individuaalsust, tervist ja tema igakülgset arengut.
 
 
VÄÄRTUSED:
Hoolivus - lasteaia töötajad loovad sõbraliku ja koduse       arengukeskkonna.
 
Turvalisus -  lasteaias on loodud füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond, mis on ohutu ja turvaline.
 
Loovus - lasteaia personal on avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele ning tunneb rõõmu loovast tegevusest. 
 
Tervis - lastele pakutakse erinevaid kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi, pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. 
 
Koostöö – lasteaia personali, laste ja lastevanemate vahel on usalduslikud suhted. Lasteaia personal on avatud koostööks teiste lasteaedade ja linna asutustega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koduleht Elitec'st