Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Meie lasteaed

Lasteaiahoone ligipääsetavus erivajadustega/puudega inimestele

Kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga parkimiskoht lasteaia hoovialal.

Takistuseta ligipääs hoonele, hoone esimesel korrusel liikumiseks vajadusel asutuse töötaja abi.

INFO LASTEVANEMATELE:

lasteaed ootab lapsi alates 1,5-aasta vanusest!

LASTEAIAS ON:

  6  
VABA KOHTA 1,5-3aastaste sõimerühmas ja

 4  
VABA KOHTA 3-7a aiarühmas 


Alates 01. 01 2023 on osalustasu määr 36.25 eur.  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41  § 2. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv 
Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100% (36.25 €), teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.  https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA  
Alates 1. septembrist 2022.a. on lapse toidukulu päevamaksumus: 
• sõimerühmas 1.80 € 
• lasteaiarühmas 2.00  ____________________________________________

                                           
ÜLDANDMED

Lasteasutuse ametlik nimetus on:

Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Registrikood: 75002910


Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

Lasteaia e-posti aadress: vaikemees@kjlv.ee 

telefonid: +372 33 70 525 (direktor) ja +372 33 44 159 

postiaadress: Noorte 4, 30326 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Koduleht: www.kjvaikemees.ee

Lasteaed on munitsipaalne õppeasutus.
Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. 
https://www.kohtla-jarve.ee/

Lasteaia üle teenistuslikku järelvalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning lasteaia põhimäärusest.
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees töötab 4 rühma:

II rühm, Pilvekesed (sõimerühm: 1-3aastased) - õppekeel eesti ja

vene keel
;


III rühm, Miksikesed (liitrühm: 3-7aastased) - rühm on liitunud

pilootprojektiga 
"Professionaalne eestikeelne õpetaja vene

õppekeelega rühmas", õppekeel rühmas eesti keel

IV rühm, Päikesekiired (liitrühm: 3-7aastased), õppekeel rühmas

eesti ja vene keel; 

V rühm, Krõll ( osaline keelekümblus, liitrühm: 3-

7aastased)
õppekeel eesti ja vene keel.

Kohtade arv lasteaias: 68 
 
Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00 - 18.00 

Aastast 2010 on lasteaia ühes rühmas osaline keelekümblus. 
Alates 2021.aasta augustist on lasteaed liitunud projektiga: "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"
.
Alates 2015. aasta märtsist rakendab lasteaed õppe-kasvatustegevuses MTÜ Lastekaitse Liidu metoodikat  "Kiusamisest vabaks!".

 
LASTEAIA  AJALUGU
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees asub Kohtla-Järve linna Järve osas, kesklinnas, elamurajooni keskel.
 
Lasteaed on ehitatud 1954. a. Tol ajal nimetati lasteaeda Lasteaed nr. 11 ja see kuulus Kohtla-Järve Soojuselektrijaamale.
 
1965.a nimetati lasteaed ümber lasteaiaks nr.  8 "Malõš".
 
1981.a  ehitati lisaruumid: köök, pesula ja muusikasaal. Igal rühmal on eraldi rühmaruumid, kõikide rühmade kasutada on saal.
 
1992.a alates kuulub lasteaed Kohtla-Järve linnale.
 
Alates 1999.a kannab lasteaed nime Väikemees.
 
 
MEIE ERIPÄRA:
lasteaial on hea maine lastevanemate hulgas, sest lasteaia personal teeb väga palju individuaalset tööd iga lapsega; 
personal on pädev ja vastab kvalifikatsioonile;
kogu kollektiivi on ühtne ja tegus;
lasteaed on ehitatud omapärase projekti järgi, on hubane, hooldatud ja soe.
 
 
MISSIOON:
Toetada perekonda tegutsemishimulise, vaimselt ja sotsiaalselt arenenud lapse kasvatamisel
turvalises ja kaasaegses kasvukeskkonnas.
 
 
VISIOON
Väärtustada lapse individuaalsust, tervist ja tema igakülgset arengut.
 
 
VÄÄRTUSED:
Hoolivus - lasteaia töötajad loovad sõbraliku ja koduse       arengukeskkonna.
 
Turvalisus -  lasteaias on loodud füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond, mis on ohutu ja turvaline.
 
Loovus - lasteaia personal on avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele ning tunneb rõõmu loovast tegevusest. 
 
Tervis - lastele pakutakse erinevaid kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi, pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. 
 
Koostöö – lasteaia personali, laste ja lastevanemate vahel on usalduslikud suhted. Lasteaia personal on avatud koostööks teiste lasteaedade ja linna asutustega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self guided audio tour app image